เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1586_ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf (126.74 KB)
(2) 1959_การวิเคระห์ จัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf (299.18 KB)