Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.ผั�ไหม
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 514 ] administrator
02 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุรินทร์  [ 29 ] administrator
16 มีนาคม 2566
พิธีเปิดตลาดชาติเจริญ ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  [ 14 ] administrator
01 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 17 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2566   [ 16 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม ปีการศึกษา 2566  [ 17 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566  [ 24 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 36 ] administrator
18 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 18 ] administrator
25 ตุลาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 47 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  [ 42 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 71 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2565  [ 72 ] administrator
30 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ  [ 70 ] administrator
02 มิถุนายน 2565
รายงานการดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  [ 173 ] administrator
11 เมษายน 2565
ขอเชฺญประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 143 ] administrator
11 เมษายน 2565
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลผักไหมทำหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT   [ 131 ] administrator
11 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลผักไหมประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน  [ 139 ] administrator
04 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 193 ] administrator
18 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย  [ 1410 ] administrator
21 ตุลาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป) (1)
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_2489_เอกสาร 6.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_4489_เอกสาร 5.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_3263_เอกสาร 4.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ 23942721_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com