Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
������������������������������������������������������������.������������������
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุรินทร์  [ 2 ] administrator
16 มีนาคม 2566
พิธีเปิดตลาดชาติเจริญ ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  [ 3 ] administrator
01 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 6 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2566   [ 8 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม ปีการศึกษา 2566  [ 7 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566  [ 13 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 16 ] administrator
18 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 8 ] administrator
25 ตุลาคม 2565
โครงการให้ความรู้ ให้เลือด ให้ชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  [ 1320 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 38 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 33 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  [ 37 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 63 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2565  [ 62 ] administrator
30 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ  [ 61 ] administrator
02 มิถุนายน 2565
รายงานการดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  [ 164 ] administrator
11 เมษายน 2565
ขอเชฺญประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 133 ] administrator
11 เมษายน 2565
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลผักไหมทำหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT   [ 122 ] administrator
11 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลผักไหมประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน  [ 128 ] administrator
04 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 182 ] administrator
18 พฤศจิกายน 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_7339_เอกสาร 2.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_4972_เอกสาร.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9164_เอกสาร 19.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_3305_เอกสาร 18.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9656_เอกสาร 17.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ data_3941_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com