Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ประกาศเทศบาล จากกองช่าง
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
8 ก.ย.66 นายก ทต.ผักไหมมอบหมาย กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด บ้านหนองยาง หมู่ 5 และ บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11  [ 6 ] administrator
08 กันยายน 2566
1 ก.ย.66 ทต.ผักไหม ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านก้านเหลือง  [ 6 ] administrator
01 กันยายน 2566
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6   [ 7 ] administrator
21 กรกฏาคม 2566
รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลผักไหม  [ 29 ] administrator
07 กรกฏาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการประปาในเขตตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 6 ] administrator
25 พฤษภาคม 2566
วันที่ 24 เมษายน 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลผักไหม ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า  [ 20 ] administrator
24 เมษายน 2566
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 นายกทต.ผักไหมออกสำรวจโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมสร้างบ่อพัก คสล.(จากสามแยกลาดยางถึงที่นางจูม กทิศาสตร์)  [ 24 ] administrator
24 เมษายน 2566
โครงการจัดทำผังภูมิเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) และขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)  [ 28 ] administrator
17 มีนาคม 2566
ด้วยงานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลผักไหม ได้รับมอบหมายจากนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายเทศมนตรีตำบลผักไหม ให้ออกพื้นที่จัดให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  [ 48 ] administrator
27 มิถุนายน 2565
ด้วยงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลผักไหม ได้รับมอบหมายจากนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ให้ออกพื้นทีสำรวจคลองระบายน้ำและรางระบายน้ำ  [ 49 ] administrator
27 มิถุนายน 2565
ตรวจงานรางระบายน้ำ คสล. ม.3  [ 301 ] administrator
24 เมษายน 2563
โครงสร้างบุคลากรกองช่าง  [ 1170 ] admin
13 มีนาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com