Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013.1 คู่มือการปฎิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
013.2 คู่มือการปฎิบัติงานขออนุญาตขุดดินถมดิน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014.2 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O14.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O15.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
yeyiuy
yeyiuy
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการชุมชนของเทศบาลตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการชุมชนของเทศบาลตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1
O18.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่2
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27.1 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
O27.2 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
O27.3 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
O27.4 ประกาศหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รอการบันทึก

แผนป้องกันการทุุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใส
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com