รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
ร.ต.อ.บุญถิ่น ปราบหนองบัว
ตำแหน่ง
เลขานุการนายกฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
098-0970395
อีเมล